Futika Futárszolgálat

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Etikai kódex

BEVEZETŐ

Munkahelyi döntéseinkben – a másokra gyakorolt hatásai miatt – felelősséggel tartozunk kollégáinknak, partnereinknek sőt tágabb értelemben az egész társadalomnak.

Mivel napi munkánk során elkerülhetetlenül szembesülünk etikai gondokkal, melyek természetüknél fogva kényesek, az egyes esetek pedig gyakran ellentmondásosak az etikus magatartás sokkal több mint az utasítások vakon való követése mivel az élő szituációkra nem lehet ráhúzni merev szabályokat. Ez indokolja, hogy az alapelvek közzétételével támpontot adjunk az etikai szempontok betartásának fontosságával kapcsolatban.

Az Etikai Kódex célja, hogy segítséget nyújtson az átgondoltabb, és etikailag is megalapozottabb döntések meghozatalában, elkerülhetőek legyenek a tájékozatlanságból eredő etikai vétségek. Az újonnan belépő munkatársaknak tájékozódási alapot nyújtson a FUTIKA Futárszolgálatnál elvárt viselkedési normákat illetően.

I. ETIKA A CÉGEN BELÜL

I.1. A cégvezetés minden tagjának kötelessége a FUTIKA Futárszolgálat működését szabályozó alapelvek és specifikus előírások megértése, betartása, betartatása és továbbadása. FUTIKA Futárszolgálat Debrecen szorgalmazza, hogy az érdeklődők kérjenek pontosabb felvilágosítást amennyiben a kapott információ helyénvalóságával kapcsolatban kérdés merül fel.

I.2. A FUTIKA Futárszolgálat megköveteli minden vezetőjétől, dolgozójától és alvállalkozójától az itt lefektetett etikai irányelvek betartását és betartatását.

I.3. FUTIKA Futárszolgálat Debrecen a dolgozóinak és alvállalkozóinak etikai kérdésekkel kapcsolatos beadványokra vagy személyes találkozóra vonatkozó kéréseikkel FUTIKA BT. vezetőjéhez fordulhatnak.

I.4. FUTIKA Futárszolgálat Debrecen minden dolgozójától és alvállalkozójától megköveteli, hogy feladataik ellátásakor a mindenkori cégeljárásoknak és utasításoknak – a vonatkozó törvényi előírások és egyéb rendelkezések betartása mellett – megfelelően járjanak el.

I.5. FUTIKA Futárszolgálat Debrecen elvárja, hogy minden dolgozója és alvállalkozója maga is folyamatosan tájékozódjon a tevékenységüket érintő szabályozásokról és változásokról.

II. BIZTONSÁG, DOHÁNYZÁS, ALKOHOL és KÁBÍTÓSZER

II.1. Minden dolgozónak joga van a tiszta, biztonságos környezetben történő munkavégzéshez. A KRESZ szabályainak és a telephelyre vonatkozó előírások betartása alapvető kötelesség.

II.2. Dohányozni csak az erre kijelölt helyen engedélyezett!

II.3. Ittas állapotban vagy kábítószer hatása alatt való munkavégzés SZIGORÚAN TILOS. Munkaidő alatt Szeszes ital fogyasztása, kínálása vagy birtoklása SZIGORÚAN TILOS.

III. VAGYONVÉDELEM

III.1. Kerülni kell a pazarlást, a szándékosan vagy hanyagságból okozott rongálást. Megfelelő biztonsági intézkedéssekkel elejét kell venni a lopásnak.

III.2. A FUTIKA  Futárszolgálat Debrecen elvárja, hogy minden munkatársa a saját működési területén belül gondosan és takarékosan járjon el. Törekedjen a teljesítmény növelésére a költségek csökkentése mellett. A cégvagyon megóvása biztosítja a hatékonyabb versenyképességet, a munkahelyek megtartását és a jövőbeni befektetések lehetőségét.

IV. SZEMÉLYI ÜGYEK

IV.1. FUTIKA Futárszolgálat Debrecen tulajdonát képező anyagok, járművek, gépek és felszerelések (pl. járművek, fénymásoló, telefon, számítógép, irodaszer) és a munkaidőnek nem munkához tartozó tevékenységre, magánügy intézésre való használata, valamint a munkahely elhagyása nem megengedett.

Amennyiben nem munkavégzéssel kapcsolatos célból a FUTIKA Futárszolgálat Debrecen munkaterületének elhagyása szükséges, akkor a dolgozó kérje felettese engedélyét.

IV.2. A FUTIKA Futárszolgálat Debrecen tulajdonát képező eszközök társadalmi vagy jótékonysági célokra való igénybevételét csak FUTIKA BT. ügyvezetője hagyhatja jóvá.

V. MUNKAETIKÁBA ÜTKÖZŐ VISELKEDÉS

V.1. Az etikátlan viselkedés, amely a FUTIKA Futárszolgálat Debrecen vagy munkatársai érdekeit és hírnevét sérthetik SZIGORÚAN TILOS!

V.2. Súlyosan etikátlan cselekedetek:

- eljárások és a jogos vezetői utasítások megszegése,
- az erkölcsi érzék hiánya,
- a kollégákkal vagy a külső partnerekkel szembeni goromba hangnem,
- verekedés,
- alvás munkaidőben,
- a FUTIKA BT.  és/vagy partnerokmányok meghamisítása,
- idő- és költségelszámolások pontatlan vezetése,
- az üzleti titok és biztonsági előírások megszegése TILOS

és minden esetben büntető szankciót von maga után, amely a cselekedet függvényében AZONNALI ELBOCSÁTÁST is eredményezhet.

V.3. A FUTIKA Futárszolgálat területén munkaidőn belül és kívül a HAZÁRDJÁTÉK minden formája TILOS!

VI. HIVATALI TITOKTARTÁS

VI.1. Üzleti információk közlését, kiadását illetően FUTIKA Futárszolgálat Debrecen minden munkatársának a vonatkozó törvényeknek és az érvényes cégszabályzatnak megfelelően kell eljárniuk.

VI.2. A személyi adatok az ide vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint, míg a FUTIKA Futárszolgálat Debrecen verseny pozícióját érintő információk SZIGORÚAN BIZALMASAN kezelendők.

VI.3. FUTIKA Futárszolgálat Debrecen kerülve még a látszatát is annak, hogy korlátozná a Munka Törvénykönyvében biztosított munkavállalói jogokat - elvárja minden munkatársától, hogy tudatosan kerüljék azokat a helyzeteket, melyek FUTIKA BT -re vagy üzleti partnereire rossz fényt vethetnek, Debreceni futár -t hátrányos helyzetbe hozhatják vagy fenyegethetik a tulajdonosi érdekeket azáltal, hogy egyes személyek gátlástalanul járnak el saját érdekeik érvényesítése érdekében.

VII. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

FUTIKA Futárszolgálat -nál fennálló munkaviszony vagy alvállalkozói szerződés ideje alatt a versenytársaknak, szállítóknak vagy megrendelőknek végzett tevékenység nem elfogadható, mert lojalitási gondokat okoz.

VIII. ESÉLYEGYENLŐSÉG

A munkatársak és alvállalkozók faji, vallási, nemi hovatartozás vagy életkor alapján történő megkülönböztetése – bármilyen szintű vezető vagy munkatárs által – megengedhetetlen, ezért súlyosan elítélendő. A politikai hovatartozást FUTIKA BT.  nem korlátozza mindezek mellett tartózkodik mindenféle szélsőséges és rasszista megnyilvánulástól, amit elvár minden munkatársától és alvállalkozójától.

IX. TERMÉKMINŐSÉG

IX.1. A FUTIKA FUTÁRSZOLGÁLAT DEBRECEN versenyképességének alapja a szolgáltatás minősége és megbízhatósága.

IX.2. A FUTIKA Debreceni Futár-t elismerten olyan vállalkozássá kell tenni, amely jó minőségű szolgáltatások széles skáláját nyújtja megrendelőinek, pontos teljesítési határidőkkel, versenyképes és cserearányokat betartó méltányos áron!

IX.3. A FUTIKA Futárszolgálat Debrecen mindenkor intenzív versenypolitikát kíván folytatni, de nem más cég hírnevének és hitelének rovására.

X. ZÁRSZÓ

Az Etikai Kódex közzétételével debreceni futár célja, hogy kifejezze elkötelezettségét az etikus magatartás előmozdításában és megelőzze a tájékozatlanságból eredő esetleges etikai vétségeket. FUTIKA Futárszolgálat alapvetően bízik munkatársai, alvállalkozói etikai ítéletében. Bízik abban is, hogy egyéni magatartásuk mindentől függetlenül megfelel az elvárható etikai normáknak.

Legvégül egy fontos megjegyzés: A következő kijelentésekről ne vegyen tudomást és mindenki tartózkodjon az ilyen és hasonló nyilatkozatoktól.

„... Na, csak most az egyszer! ...”
„... Senki sem fogja megtudni...”
„... A cél szentesíti az eszközt...”
„... Ez a beszélgetés el sem hangzott... „  FUTIKA Bt


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz